Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1463-1465

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetvoorstel Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet modernisering huurbeleid 2007) (30595), en over:

- de motie-Depla over lokaal maatwerk om voldoende betaalbare huurwoningen te behouden (30595, nr. 25);

- de motie-Van Gent c.s. over intrekking van het wetsvoorstel Modernisering huurbeleid 2007 (30595, nr. 26)

- de motie-Van Bochove c.s. over de termijn voor het aanbieden van een passend alternatief voor zittende huurders (30595, nr. 33).

(Zie vergadering van heden.)

De heer Depla (PvdA):

Ik houd vast aan het eerdere verzoek om hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Daarover zal dan hoofdelijk worden gestemd.

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Depla (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de Groep Van Oudenallen voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 29 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B en C van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A van artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gerkens (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gerkens (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Gerkens (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel B van artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C en D van artikel II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Depla (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 32 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel E van artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F tot en met L van artikel II worden zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel A van artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B van artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en V worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel VI wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen VII tot en met X worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Depla (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XI wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XII en XIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Voordat wij stemmen over het wetsvoorstel, geef ik gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Wonen raakt aan de eerste levensbehoeften van mensen. Je kunt niet zonder een dak boven je hoofd. Tegelijkertijd weten wij dat de woningmarkt volkomen is dichtgeslibd. Daarom hebben wij vanaf het begin meegedacht over de vraag hoe wij dit zouden kunnen oplossen. Wij hebben gesteld dat eerst voldoende moest worden bijgebouwd, voordat een deel van de woningmarkt kon worden geliberaliseerd. Wij hebben ervoor gezorgd dat de huren tot die tijd niet omhoog zouden schieten. D66 heeft dit voorjaar tevens twee moties ingediend die door een Kamermeerderheid zijn aangenomen. Wij hebben gevraagd om gemeenten de mogelijkheid te bieden om maatwerk te leveren en wij hebben gevraagd om de positie van de gemeenten te versterken om segregatie naar kleur en inkomen tegen te gaan.

D66 ziet echter in het voorliggende wetsvoorstel geen mogelijkheden om daadwerkelijk maatwerk te kunnen leveren. Lokale bestuurders zijn bovendien niet mild over de gevolgen van deze wet. De VNG vreest dat dankzij deze wet sprake zal zijn van nog meer segregatie.

De optelsom van het gebrek aan doorstroming, het gebrek aan rechtszekerheid, het gebrek aan een robuust instrument om grenzen te bepalen, het gebrek aan een bestuurlijk draagvlak, het gebrek aan binnenstedelijk maatwerk en het gevaar van segregatie, leidt ertoe dat D66 tegen deze wet zal stemmen.

Mevrouw Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen):

Voorzitter. Het is hier een theater.

Ik wil opmerken dat ik heel erg heb moeten twijfelen. Ik ben mij ervan bewust dat mijn stem vanavond eventueel doorslaggevend zal kunnen zijn voor het lot van dit wetsontwerp. Ik heb er zeer bewust voor gekozen om voor dit wetsvoorstel te stemmen. Ik ben echter van mening dat alle mensen die er een probleem door ondervinden, wel iedereen in de Tweede Kamer moeten kunnen aanspreken in het geval de wet niet blijkt te zijn wat ons is beloofd. Liberalisering mag er niet toe leiden dat mensen uit hun huizen worden gezet en te hoge huren moeten betalen.

Mevrouw Gerkens (SP):

Voorzitter. Wij staan voor de stemming over een wetsvoorstel dat rommelig, tegenstrijdig en onwerkbaar is. Het is wetgeving waarvoor de Kamer zich behoort te schamen. Politieke ambitie gaat hierbij boven zorgvuldigheid. Afgezien van de wetgeving is ook de uitwerking voor de SP-fractie onacceptabel. Het voorstel werkt segregatie in de hand, stagneert de doorstroming en jaagt mensen op hoge woonkosten. De SP-fractie ziet het voorstel als een dieptepunt in het volkshuisvestingsbeleid en zal daarom vol overtuiging tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Depla zullen wij hoofdelijk stemmen.

Vóór stemmen de leden: Dezentjé Hamming, Van Dijk, Ferrier, Van Fessem, Griffith, De Haan, Van Haersma Buma, Haverkamp, Herben, Hermans, Hessels, Van Hijum, Hofstra, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, De Nerée tot Babberich, Nijs, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, Van Oudenallen, De Pater-van der Meer, Rambocus, Van der Sande, Schippers, Schreijer-Pierik, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Stuger, Szabó, Varela, Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch, Visser, Van der Vlies, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, Willemse-van der Ploeg, Van Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek, Blok, Van Bochove, Van den Brink, Brinkel, Buijs, Van de Camp en Çörüz.

Tegen stemmen de leden: Crone, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Douma, Dubbelboer, Duyvendak, Eerdmans, Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer, Heemskerk, Van Heteren, Huizinga-Heringa, Irrgang, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Krähe, Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Marijnissen, Meijer, Noorman-den Uyl, Özütok, Roefs, Samsom, Van Schijndel, Slob, Smeets, Smits, Straub, Tichelaar, Timmer, Tjon-A-Ten, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas, Vergeer, Klaas de Vries, Waalkens, Wagner, Wilders, De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Azough, Bakker, Boelhouwer, Van Bommel en Bussemaker.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met 72 tegen 63 stemmen is aangenomen.

Op dit late uur in de vergadering heet ik mevrouw Dekker hartelijk welkom.

In stemming komt de motie-Depla (30595, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (30595, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Groep Wilders voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bochove c.s. (30595, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.