Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1443-1444

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting 2007, te weten:

- de motie-Leerdam c.s. over meer middelen voor cultuureducatie (30800 VIII, nr. 37);

- de motie-Van Vroonhoven-Kok over een nationaal actieplan ter stimulering van jeugd en amateurkunst (30800 VIII, nr. 38);

- de motie-Vendrik/Vergeer over een rijksbudget voor kunst en cultuur ter waarde van 1% van de totale rijksuitgaven (30800 VIII, nr. 39);

- de motie-Van der Ham over de uitwerking van een plan voor een methodiek om theatervoorstellingen beschikbaar te maken (30800 VIII, nr. 40);

- de motie-Van der Ham/Leerdam over een pakket fiscale maatregelen ter ondersteuning van startende creatieve ondernemers en kunstenaars (30800 VIII, nr. 41);

- de motie-Van der Ham/Vergeer over het toevoegen van de onderuitputting in 2006 aan het budget voor 2007 (30800 VIII, nr. 42);

- de motie-Van der Vlies over het ongedaan maken van de aanwijzingsstop voor nieuwe monumenten (30800 VIII, nr. 43).

(Zie wetgevingsoverleg van 16 oktober 2006.)

De voorzitter:

De motie-Van Vroonhoven-Kok (30800-VIII, nr. 38) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de cultuurparticipatie over de gehele linie is toegenomen, maar dat de beoefening van de amateurkunsten juist is afgenomen;

van mening dat een bloeiende amateurkunstensector van maatschappelijk, educatief en cultureel belang is;

van mening dat flankerend beleid ter stimulering van de amateurkunsten noodzakelijk is;

verzoekt de regering, een breed nationaal actieplan uit te werken, waarin in ieder geval:

  • - concrete voorstellen worden gedaan ter stimulering van jeugd en amateurkunst;

  • - concrete voorstellen worden gedaan naar analogie van de breedtesport/topsport;

  • - rekening wordt gehouden met de centrale rol van de vrijwilliger in de amateurkunst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ik constateer dat deze gewijzigde motie voldoende is ondersteund.

Zij krijgt nr. 68 (30800-VIII).

De motie-Van der Ham (30800-VIII, 40) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het van belang is voor de Nederlandse kunstgeschiedenis en cultuur dat registraties van theatervoorstellingen zowel bewaard blijven, als ook buiten de theaters te zien zijn en dat omroepen en producenten hierbij betrokken worden, zodat een breed publiek kan kennismaken met deze voorstellingen;

verzoekt de regering om met omroepen, producenten en theatergezelschappen te overleggen en een plan uit te werken voor een methodiek om theatervoorstellingen door middel van kwalitatief goede registraties beschikbaar te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ik constateer dat deze gewijzigde motie voldoende is ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (30800-VIII).

De motie-Van der Ham/Leerdam (30800-VIII, nr. 41) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een inzet op de creatieve economie een impuls is voor de Nederlandse economie en een impuls is voor de saamhorigheid en culturele bloei van steden en regio's;

overwegende, dat de regering eerder heeft toegezegd om alle stimuleringsmaatregelen op het fiscale vlak in kaart te brengen, met onder andere aandacht voor de fiscale positie van DJ's en VJ's, om kunstenaars, maar ook startende creatieve ondernemers een steuntje in de rug te bieden;

verzoekt de regering om onderzoek te doen naar een pakket fiscale maatregelen om startende creatieve ondernemers en kunstenaars te ondersteunen en het resultaat daarvan aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ik constateer dat deze gewijzigde motie voldoende is ondersteund.

Zij krijgt nr. 70 (30800-VIII).

Op verzoek van de heer Van der Ham en de heer Leerdam stel ik voor, hun gewijzigde motie (30800-VIII, nr. 70) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daar nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Leerdam c.s. (30800-VIII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Vroonhoven-Kok (30800-VIII, nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Van Oudenallen voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Vergeer (30800-VIII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham (30800-VIII, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Ham/Vergeer (30800-VIII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (30800-VIII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.