Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1467-1469

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (30800 XII), te weten:

- de motie-Dijksma/Van Hijum over een netverklaring van ProRail en positieve prijsprikkels ter stimulering van het gebruik van de Betuweroute (30800 XII, nr. 19);

- de motie-Dijksma/Van Hijum over het versneld aanpakken van knelpunten op het spoor (30800 XII, nr. 20);

- de motie-Van Hijum/Boelhouwer over een nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma (30800 XII, nr. 21);

- de motie-Van Hijum/Dijksma over prestatie-indicatoren en kwaliteitsnormen (30800 XII, nr. 22);

- de motie-Van Hijum c.s. over een nieuw aanvalsplan sociale veiligheid openbaar vervoer (30800 XII, nr. 23);

- de motie-Van Hijum c.s. over het examen en de examentarieven klein vaarbewijs (30800 XII, nr. 24);

- de motie-Gerkens over het bitumenkartel (30800 XII, nr. 25);

- de motie-Gerkens over draadloos internet in treinen (30800 XII, nr. 26);

- de motie-Hofstra/Dijksma over een hoogwaardig Rondje Randstad (30800 XII, nr. 29);

- de motie-Duyvendak over complete en tijdige informatie aan de Kamer in geval van herziening van de dienstregeling (30800 XII, nr. 30);

- de motie-Van der Ham over het Implementatieplan toegankelijkheid (30800 XII, nr. 31);

- de motie-Hermans over aanvullende normen voor vervoer van minderjarigen op gemotoriseerde tweewielers (30800 XII, nr. 32);

- de motie-Slob/Hermans over de landelijke capaciteitsanalye spoor (30800 XII, nr. 33);

- de motie-Van der Staaij c.s. over het inlopen van de achterstand in het onderhoud van vaarwegen (30800 XII, nr. 34);

- de motie-Van Oudenallen over verbetering van de positie van de skater in de Wegenverkeerswet (30800 XII, nr. 35);

- de motie-Van Oudenallen over een evaluatie op korte termijn van tot nu toe gerealiseerde aanbestedingen in het ov (30800 XII, nr. 36).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006.)

De voorzitter:

De heer Van Hijum heeft zijn motie (30800, nr. 24) ingetrokken.

De motie-Duyvendak (30800-XII, nr. 30) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor de Kamer van groot belang is om te beschikken over alle relevante gegevens;

constaterende dat er in het debat over de nieuwe dienstregeling onduidelijkheid is gerezen over de beschikbaarheid en/of betekenis van relevante begrippen en cijfers;

constaterende dat de kale reistijd van station naar station een dergelijk relevant gegeven vormt;

verzoekt de regering om de Kamer, in het geval van een ingrijpende herziening van de dienstregeling, compleet en volledig te informeren door alle relevante gegevens hieromtrent aan de Kamer te overleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 41 (30800-XII).

De motie-Van der Ham (30800-XII, nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in het implementatieplan toegankelijkheid belangrijke stappen worden gezet om de toegankelijkheid en service van openbaar vervoer voor chronisch zieken en gehandicapten te verbeteren;

overwegende dat het belangrijk is dat op korte termijn deze verbeteringen zichtbaar zijn;

overwegende dat dit in het geval van betere toegankelijkheid van reisinformatie en het ov-chipkaartsysteem voor visueel gehandicapten haalbaar moet zijn, alsook een forse verbetering van de instapassistentie en het toegankelijker maken van voertuigen met oud materieel;

verzoekt de regering, te bezien hoe binnen het "implementatieplan toegankelijkheid" genoemde maatregelen voor chronisch zieken en gehandicapten binnen een jaar kunnen worden versneld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 42 (30800-XII).

De motie-Hermans (30800-XII, nr. 32) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er geen wettelijke bepalingen bestaan voor het vervoer van minderjarigen op gemotoriseerde tweewielers, anders dan een helmplicht;

van mening dat het vervoer van minderjarigen op zware gemotoriseerde tweewielers in de categorie A van een kracht uitstijgende boven hetzij 25 kW, hetzij 0,16 kW per kilogram, onwenselijk is;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om hier aanvullende normen voor te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43 (30800-XII).

De motie-Van Oudenallen (30800-XII, nr. 35) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:

  • - volgens de wegen- en verkeerswet skaters op de stoep thuishoren;

  • - dit extra gevaar oplevert voor voetgangers;

  • - een geoefende skater behoorlijke snelheden kan bereiken;

  • - inlineskates makkelijk vast kunnen komen te zitten tussen stoeptegels en daarmee voor zeer pijnlijke valpartijen kunnen zorgen die vaak tot letsel leiden;

verzoekt de regering, te kijken naar een betere positie van de skater in de wegen- en verkeerswet en dit onderdeel uit te laten maken in het kader van "Beter geregeld",

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44 (30800-XII).

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover kunnen stemmen.

Mevrouw Van Oudenallen (Groep Van Oudenallen):

Voorzitter. Aangezien de minister heeft gezegd dat zij in Beter geregeld voor de skater zal opkomen, trek ik mijn gewijzigde motie op stuk nr. 44 in.

De voorzitter:

Aangezien de gewijzigde motie-Van Oudenallen (30800-XII, 44) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Dijksma/Van Hijum (30800-XII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de Groep Wilders en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma/Van Hijum (30800-XII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Boelhouwer (30800-XII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum/Dijksma (30800-XII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Hijum c.s. (30800-XII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens (30800-XII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens (30800-XII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hofstra/Dijksma (30800-XII, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Duyvendak (30800-XII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Ham (30800-XII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hermans (30800-XII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, de LPF, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Slob/Hermans (30800-XII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de LPF, de ChristenUnie, de SGP, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (30800-XII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de Groep Wilders voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Oudenallen (30800-XII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de Groep Van Oudenallen voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.