Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 19, pagina 1442-1443

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen (30324).

(Zie vergadering van 11 oktober 2006.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, I, 1) tot invoeging van een onderdeel A0.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de VVD, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, I, 2), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, I, 3), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Weekers/Wolfsen (stuk nr. 11) tot invoeging van een nieuw onderdeel Ca.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de VVD, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De onderdelen D en E van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, I, 4), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G tot en met I van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, II) is artikel II vervallen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Wolfsen/Weekers (stuk nrs. 12, III en IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IIIA, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IVA, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Wolfsen/Weekers (stuk nr. 12, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel VI en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Het woord is aan de minister van Justitie.

Minister Hirsch Ballin:

Voorzitter. Gelet op de ingrijpende amendering van het wetsvoorstel, verzoek ik u om de eindstemming aan te houden opdat daarover nog spoedadvies kan worden gevraagd van de Raad van State.

De heer Weekers (VVD):

Wij hebben geen moeite met het vragen van een spoedadvies van de Raad van State, maar mijn verzoek daarbij is wel om het daarheen te leiden dat de Kamer nog in deze samenstelling over het wetsvoorstel kan stemmen.

De voorzitter:

Dat heeft ook mijn voorkeur. Dat betekent dat wij de vergadering op 29 november, die een meer ceremonieel karakter heeft, voor een klein deel zullen gebruiken om te stemmen over het wetsvoorstel. Ik neem aan dat de minister zich daarvoor wil inzetten.