Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Besluit Luchtkwaliteit, te weten:

- de motie-Samsom c.s. over fiscale maatregelen (30175, nr. 3);

- de motie-De Krom c.s. over luchtkwaliteitsproblematiek op de agenda van de Europese Raad in oktober (30175, nr. 4);

- de motie-Duyvendak over een begrensde saldobenadering (30175, nr. 5);

- de motie-Van Velzen over het opdrachtgeverschap bij de saldobenadering (30175, nr. 6).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Samsom stel ik voor, zijn motie (30175, nr. 3) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Krom c.s. (30175, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (30175, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De ChristenUnie wenst geacht te worden tegen deze motie te hebben gestemd. Dit heeft geen gevolgen voor de uitslag.

In stemming komt de motie-Van Velzen (30175, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Geachte medeleden. Aan het eind van deze vergadering wil ik u niet vervelen met de lange toespraak die ik had voorbereid. U zult deze toespraak binnen vijf minuten als e-mail in uw postvak kunnen vinden. Hij zal, met uw instemming, als noot aan de Handelingen worden toegevoegd en vanaf aanstaande maandag is er een samenvatting te lezen in mijn weekboek op www.tweedekamer.nl.

(De noot is opgenomen aan het eind van deze editie.)4

De voorzitter:

In de afgelopen dagen hebben twee leden een Lijst van ingekomen stukkenrecord gebroken. Het is namelijk nooit eerder voorgekomen dat twee leden – het gaat om de heren Jongbloed en Van der Sande – zo kort na hun beëdiging zo veel vergaderuren hebben meegemaakt.

Namens u allen wil ik onze medewerkers – de medewerkers van de Kamer en de medewerkers van de fracties – heel hartelijk danken voor alles wat zij in het afgelopen jaar voor ons hebben willen doen.

(Applaus)

De voorzitter:

Ten slotte wens ik u allen een goed en nuttig, maar ook gedurende in ieder geval enkele weken ontspannend zomerreces. Je weet het maar nooit in ons vak, maar ik denk dat wij elkaar pas weer over een aantal weken zullen weerzien, aan het eind van het reces.

Sluiting 3.24 uur

Naar boven