Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, 378);

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van eerste MITRE-rapport (29665, nr. 9);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de relatie exportkredietverzekering (EKV), sondages en wapenexportvergunningen (22054, nr. 94);

een, van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake de benoeming Nationale ombudsman (30052, nr. 4);

een, van de commissie van aanbeveling Nationale ombudsman, inzake opgemaakte lijst van aanbeveling van drie kandidaten (30052, nr. 3).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake antwoord op vragen commissie Buitenlandse Zaken piraterij in de Straat van Malakka;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

  • een, inzake omkeerbare besluiten examens vo en profielcommissies vo;

  • een, inzake reactie brief van de heer Pekdemir;

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

  • een, inzake reactie op petitie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);

  • een, ten geleide van Jaarverslag 2004, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid;

een, van de minister van Economische Zaken, inzake het EZ-implementatiewetsvoorstel.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. de volgende brieven:

een, van de Stichting wakker, inzake uitnodiging aan parlementsleden voor een vegetarische barbecue op het Binnenhof;

een, van J. Noy, over o.a. het ABP.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Justitie:

  • - Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie) (30171);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • - Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de voorschriften inzake educatie, splitsing van instellingen en vast- stelling ondergrens aan de bekostiging deeltijdse beroepsopleidingen (30170);

c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

  • - Wijziging van de Wet op de architectentitel in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (30172);

d. de vaste commissie voor Economische Zaken:

  • - Wijziging van de Handelsregisterwet 1996 ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 juli 2003 (PbEG L 221) tot wijziging van richtlijn nr. 68/151/EEG van de Raad met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde soorten ondernemingen (30144).

Naar boven