Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het jaarverslag en slotwet van het ministerie van Justitie over het jaar 2004, te weten:

- de motie-Klaas de Vries over de operationele doelstelling met betrekking tot vertrek uit Nederland (30100 VI, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven