Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de VN-Millenniumtop, te weten:

- de motie-Bos c.s. over bereidheid tot medefinanciering van extra multilaterale schuldverlichting (26150, nr. 24);

- de motie-Van Baalen/Bos over toevoegen van criteria aan de discussie over de Raad voor de Rechten (26150, nr. 25);

- de motie-Szabó over overnemen aanbevelingen van het rapport van Jeffrey Sachs (26150, nr. 26);

- de motie-Van Bommel over de term schuldhoudbaarheid (26150, nr. 27).

(Zie vergadering van 28 juni 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van het lid Szabó stel ik voor, zijn motie (26150, nr. 26) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bos c.s. (26150, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Baalen/Bos (26150, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (26150, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven