Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Invoering van de Zorgverzekeringswet en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet) (30124), en over:

- de motie-Heemskerk over risicoselectie op het aanbod van aanvullende verzekeringen (30124, nr. 21);

- de motie-Heemskerk over het niet verzekerd zijn van minderjarigen (30124, nr. 22);

- de motie-Heemskerk over een administratie van onverzekerden (30124, nr. 23);

- de motie-Smit c.s. over aanpassing van de regeling ziekenvervoer (30124, nr. 25);

- de motie-Kant c.s. over publiekrechtelijke uitvoering van de Zorgverzekeringswet (30124, nr. 26);

- de motie-Kant/Vendrik over het vervallen van de negatieve optie bij het niet aanbieden van een aanvullende verzekering (30124, nr. 27);

- de motie-Kant c.s. over uitstel van de invoering van het nieuwe stelsel met één jaar (30124, nr. 28);

- de motie-Vendrik c.s. over berekening van de normpremie (30124, nr. 29);

- de motie-Omtzigt over definitieve vaststelling en uitbetaling van de no claim (30124, nr. 30);

- de motie-Omtzigt over vaststelling van Wajong-uitkeringen en bijbehorende verzilverbare heffingskortingen (30124, nr. 31);

- de motie-Omtzigt over een centrale polisadministratie (30124, nr. 32);

- de motie-Omtzigt over aanvragen voor de zorgtoeslag (30124, nr. 33).

(Zie vergadering van 29 juni 2005.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Smits (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 19 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1 en de artikelen 2.1.1 t/m 2.3.2 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

De artikelen 2.4.1 en 2.4.2, aanhef, en de onderdelen A t/m F worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies/Kant (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Vlies/Kant (stuk nr. 20, I) en het amendement-Van der Vlies/Kant (stuk nr. 20, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel GA wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 18) tot het invoegen van onderdeel GB.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Door het aannemen van het amendement-Schippers c.s. (stuk nr. 18) is een nieuw onderdeel GB toegevoegd.

De onderdelen H t/m M worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 13) tot het invoegen van onderdeel Ma.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De onderdelen N t/m AF en de artikelen 2.4.2 t/m 2.5.6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kant (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 2.5.7 t/m 2.5.9, artikel 3.1.1, aanhef, en de onderdelen A t/m N worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Vlies (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De onderdelen O t/m AA en de artikelen 3.1.1 t/m 3.8.22 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik/Heemskerk (stuk nr. 15) tot het invoegen van artikel 3.8.23.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen 4.1 t/m 5.4 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Op verzoek van de heer Omtzigt stel ik voor, zijn motie (30124, nr. 32) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Heemskerk (30124, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heemskerk (30124, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, de Groep Lazrak, de VVD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heemskerk (30124, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smits c.s. (30124, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (30124, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Vendrik (30124, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (30124, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (30124, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (30124, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (30124, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (30124, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven