Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatregelen tbs, te weten:

- de motie-Weekers c.s. over het bezien van het oordeel over delictrisico in de twee jaar voorafgaand aan de verlening van een verlofmachtiging (29452, nr. 30);

- de motie-Eerdmans c.s. over een actief mediabeleid bij de opsporing van tbs'ers die langer dan 48 uur afwezig zijn (29452, nr. 31);

- de motie-Wolfsen c.s. over onderzoek naar kennis, ervaring en vaardigheden van medewerkers van Veldzicht (29452, nr. 32).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (29452, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eerdmans c.s. (29452, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Wolfsen c.s. (29452, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven