Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de bevordering van op Iran gerichte vrije media, te weten:

- de motie-Van Baalen/Karimi over het subsidiekader voor subsidie aan satellietprojecten (29800 V, nr. 116).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven