Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de markt voor persoonlijke dienstverlening, te weten:

- de motie-Weekers c.s. over onderzoek naar btw-vrijstelling voor vormen van persoonlijke dienstverlening (29544, nr. 27);

- de motie-Bussemaker c.s. over een adviesaanvraag aan de Raad voor Werk en Inkomen over het ontwikkelen van een markt voor persoonlijke dienstverlening (29544, nr. 28).

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (29544, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bussemaker c.s. (29544, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven