Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over afval en duurzame bedrijfsvoering, te weten:

- de motie-Koopmans/De Krom (29800 XI, nr. 130).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven