Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de ontheffing sollicitatieplicht 57,5 jaar en ouder, te weten:

- de motie-Smilde/Noorman-den Uyl over vrijstelling van sollicitatieplicht voor WW-gerechtigden die voldoen aan de criteria uit de motie-Smilde/ Noorman-den Uyl (28862, nr. 32) (28862, nr. 46).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven