Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over internationale kinderontvoeringen, te weten :

- de motie-Timmer/Van der Laan over het opzetten van een expertisecentrum (30072, nr. 2);

- de motie-Timmer/Van der Laan over een voorstel voor een fonds voor ouders van ontvoerde kinderen, ook indien de ontvoering zonder geweld plaatsvond (30072, nr. 3);

- de motie-Timmer/Van der Laan over uitbreiding van het aantal beveiligde omgangshuizen (30072, nr. 4).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Timmer/Van der Laan (30072, nr. 3) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een beroep op het schadefonds geweldsmisdrijven alleen gehonoreerd wordt als er sprake is geweest van een geweldsmisdrijf;

constaterende dat het ontvoeren van kinderen door één van de ouders meestal zonder geweld plaatsvindt;

constaterende dat in gevallen van internationale kinderontvoering ouders meestal veel onkosten moeten maken;

van oordeel dat een beroep op een fonds ook mogelijk zou moeten zijn voor ouders van wie het kind zonder geweld ontvoerd is;

verzoekt de regering om een voorstel uit te werken een fonds open te stellen voor ouders van ontvoerde kinderen, ook indien de ontvoering zonder geweld plaatsvond,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Timmer en Van der Laan. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (30072).

Deze gewijzigde motie is al rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover direct kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Timmer/Van der Laan (30072, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Timmer/Van der Laan (30072, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Timmer/Van der Laan (30072, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven