Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol (28074), en over:

- de motie-Duivesteijn over aanpassing van het Burgerlijk Wetboek gericht op toepassing van het verzwakt structuurregime voordat aandelen van de NVLS worden vervreemd (28074, nr. 15);

- de motie-Duivesteijn over het sluiten van een joint venture om het verzwakt structuurregime te vestigen op de NVLS (28074, nr. 16);

- de motie-Duivesteijn over uitstel vervreemding van aandelen van de NVLS (28074, nr. 17);

- de motie-Duyvendak/Gerkens over het voorkomen dat een eventuele vervreemding van de aandelen van de NVLS leidt tot salarisverhoging van de directie (28074, nr. 18);

- de motie-Duivesteijn over het vaststellen van de mainportvisie door de Tweede Kamer (28074, nr. 21).

(Zie vergadering van 23 juni 2005.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Haverkamp (CDA):

Voorzitter. Voor mijn fractie is van belang dat instemmen met dit wetsvoorstel niet automatisch betekent dat wordt ingestemd met de beursgang van Schiphol. U kent immers onze voorkeur voor de andere alternatieven. Aangezien nog op basis van het door de CDA-fractie gevraagde toegezegde onderzoek in de Kamer zal worden gediscussieerd over de wijze van de vervreemding van aandelen, zal mijn fractie voor dit wetsvoorstel stemmen.

De heer Duyvendak heeft zijn motie zo aangepast dat het dictum niet langer luidt dat de Staat meerderheidsaandeelhouder van de NV Luchthaven Schiphol is en blijft. Nu luidt het dictum dat het de overheid is die meerderheidsaandeelhouder van de NV Luchthaven Schiphol is en blijft. Dat maakt het voor ons mogelijk, voor deze motie te stemmen.

In stemming komt het amendement-Duivesteijn (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Haverkamp (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de LPF en de Groep Wilders tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Haverkamp (stuk nr. 19), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Duivesteijn (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel V wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De motie-Duyvendak/Gerkens (28074, nr. 18) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is een minderheidsaandeel in de NV Luchthaven Schiphol te vervreemden;

constaterende dat de overheid meerderheidsaandeelhouder van de NV Luchthaven Schiphol is en blijft en hiermee zeggenschap heeft over de bezoldiging van de directie;

constaterende dat privatisering in veel gevallen heeft geleid tot een verhoging van het salaris van de directie;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat een eventuele vervreemding van de aandelen van de NV Luchthaven Schiphol op korte en langere termijn niet leidt tot verhoging van het salaris van de directie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Duyvendak en Gerkens. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 23 (28074).

Deze gewijzigde motie is al rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover direct kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn (28074, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn (28074, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn (28074, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Duyvendak/Gerkens (28074, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Duivesteijn (28074, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven