Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de kerncentrale Borssele, te weten:

- de motie-Samsom c.s. over het ECN-rapport en het advies van de landsadvocaat over juridische sluitingsopties (30000, nr. 8);

- de motie-Samsom c.s. over sluiting van de kerncentrale Borssele in 2013 (30000, nr. 9);

- de motie-Van Velzen over een vergunningwijziging (30000, nr. 10);

- de motie-Duyvendak/Van Velzen over de schadevergoedingskwestie (30000, nr. 11);

- de motie-Van den Brink over ruimte voor de nieuwe bouw van kerncentrales (30000, nr. 12).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Duyvendak/Van Velzen (30000, nr. 11) is in die zin gewijzigd dat het zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verwacht wordt dat EPZ een (hoge) schadevergoeding zal eisen bij gedwongen sluiting per 2013 (einde technische levensduur);

overwegende dat EPZ voor 50% in handen is van energiebedrijf Essent en voor 50% in handen van energiebedrijf Delta;

overwegende dat de aandelen van Essent en Delta in handen zijn van acht provincies en bijna tweehonderd gemeenten en dat de eventuele schadevergoeding voor sluiting van de kerncentrale ten goede komt van deze provincies en gemeenten;

overwegende dat hiermee geld van de ene overheid naar de andere wordt overgeheveld, zonder dat hiermee een maatschappelijk doel wordt gediend;

verzoekt de regering om met provincies en gemeenten die aandeelhouder zijn van Essent en Delta om tafel te gaan over de schadevergoedingskwestie en, indien dit niets oplevert, desnoods een eventueel te betalen schadevergoeding terug te halen bij deze aandeelhouders via een specifieke korting op de uitkeringen uit het Gemeente- en Provinciefonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Duyvendak en Van Velzen. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (30000).

Deze gewijzigde motie is al rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover direct kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (30000, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Samsom c.s. (30000, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (30000, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Duyvendak/Van Velzen (30000, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Brink (30000, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Wilders, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven