Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over asiel- en terugkeerbeleid, te weten:

- de motie-Van der Staaij/Klaas de Vries over het alsnog uitvoeren van de motie-Van der Staaij/Klaas de Vries (19637, nr. 836) (19637, nr. 920).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

De voorzitter:

De motie-Van der Staaij/ Klaas de Vries (19637, nr. 920) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft aangegeven vooralsnog niet bereid te zijn de aangenomen motie Van der Staaij/Klaas de Vries (19637, nr. 836) uit te voeren;

van mening dat hiermee geen recht wordt gedaan aan het probleem dat ook voor asielzoekers die zijn binnengekomen onder de oude Vreemdelingenwet en tijdens hun asielprocedure voor de wet in Nederland getrouwd zijn en daarna een verzoek om gezinsvorming gedaan hebben het alsnog tegenwerpen van het MVV-vereiste niet billijk is indien louter sprake is van een administratieve handeling;

overwegende dat de door de regering aangedragen bezwaren tegen vrijstelling voor voornoemde gezinsvormers voor een belangrijk deel ook aan te voeren zijn tegen gezinsherenigers, maar er niet aan in de weg hebben gestaan om vrijstelling te verlenen aan die categorie;

van mening dat aan de door de regering genoemde bezwaren tegemoet kan worden gekomen door een heldere afbakening en het zo nodig stellen van aanvullende voorwaarden of voorschriften, waardoor misbruik kan worden tegengegaan;

verzoekt de regering, alsnog uitvoering te geven aan genoemde motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Van der Staaij en Klaas de Vries. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 957 (19637).

Deze gewijzigde motie is al rondgedeeld. We zouden er nu over hebben kunnen stemmen, ware het niet dat de heer Van der Staaij de motie wil aanhouden.

Op verzoek van de heer Van der Staaij stel ik voor, zijn gewijzigde motie (19637, nr. 957) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven