Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de verpleeghuiszorg, te weten:

- de motie-Kant over instelling van een noodfonds (29800 XVI, nr. 186);

- de motie-Kant over een bonus voor verpleeghuizen die kunnen aantonen dat minder managers worden ingezet ten gunste van meer personeel op de werkvloer (29800 XVI, nr. 187);

- de motie-Verbeet c.s. over nieuwe tarieven voor verpleeghuiszorg (29800 XVI, nr. 188);

- de motie-Lambrechts c.s. over onderzoek naar de toereikendheid en doelmatigheid van de bekostiging van verpleeghuiszorg (29800 XVI, nr. 189).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Verbeet c.s. (29800-XVI, nr. 188) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het onderzoek van de commissie-Kennedie helaas geen antwoord heeft opgeleverd op de vraag of het budget voor de verpleeghuiszorg toereikend is;

van oordeel dat het uitblijven van dit antwoord remmend werkt op de noodzakelijke vernieuwingen in deze sector;

van oordeel dat in de verpleeghuiszorg op korte termijn nieuwe tarieven noodzakelijk zijn die gebaseerd zijn op de door de sector ontwikkelde normen voor verantwoorde zorg en die rekening houden met de toegenomen zwaarte van de te leveren zorg;

verzoekt de regering, het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) te vragen deze tarieven op te stellen en deze zo spoedig mogelijk aan de Kamer te presenteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Verbeet, Lambrechts, Azough en Rouvoet. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 193 (29800-XVI).

Deze gewijzigde motie is al rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover direct kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Kant (29800-XVI, nr. 186).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant (29800-XVI, nr. 187).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Verbeet c.s. (29800-XVI, nr. 193).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (29800 XVI, nr. 189).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven