Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118).

(Zie vergadering van 29 juni 2005.)

De voorzitter:

In de vergadering van 29 juni 2005 is het gewijzigde amendement van het lid Verburg op stuk nr. 30 door de regering overgenomen. Het staat dus niet langer op de stemmingslijst.

De aanhef van artikel 1.1 en de onderdelen A t/m Q worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen S t/m U worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 14, I, punt 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel V wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen W t/m JJ worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.2 en de onderdelen A t/m F worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G, de artikelen 13.1 t/m 13.5, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel G, artikel 13.6, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Huizinga-Heringa (stuk nr. 25) tot het invoegen van een nieuw artikel 13.6a.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel G, de artikelen 13.7 t/m 13.13, worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.3 en de onderdelen A en B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit/Vendrik (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Vendrik/De Wit (stuk nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen D en E worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 18, I en II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G t/m W worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.3 wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.4 en de onderdelen A t/m F worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 24, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 24 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H t/m Y worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.4 wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.5 en de onderdelen A t/m V worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 26, I) tot het invoegen van een onderdeel Va.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

De onderdelen W t/m Bba worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 28, I, punt 1).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 28, I, punt 1, voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel CC, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 28, I, punt 1), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel DD, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 28 I, punt 2), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen EE t/m QQ worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.5 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1.5a, 1.6, 1.7 en 1.8 worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.9 en de onderdelen A t/m C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 28, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel E en de artikelen 30a en 30b worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel E, artikel 30c, wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel vast dat door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 28, III) een nieuw onderdeel Ea is ingevoegd.

De onderdelen F t/m O worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 1.9 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.10 wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.11 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m D worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.11 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1.12 t/m 1.23 worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel 1.24 en onderdeel A worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m I worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.24 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1.25 t/m 2.21 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de SGP en de LPF voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven