Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het versnellen van het project Terugkeer, te weten:

- de motie-Dittrich c.s. over zodanige organisatie van asielaanvragen uit het project Terugkeer dat medio 2006 alle zaken zijn afgehandeld door IND en rechter (19637, nr. 955).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven