Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele andere onderwerpen (afgeschermde getuigen) (29743), te weten:

- de motie-Wolfsen c.s. over het niet toelaten tot het strafproces van informatie die is verkregen door foltering dan wel door onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (29743, nr. 25).

(Zie vergadering van 18 mei 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven