Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de Drank- en horecawet, te weten:

- de motie-Van der Staaij c.s. over nakoming toezegging wettelijk verbod op verkoop van alcohol beneden de kostprijs (29894, nr. 7).

(Zie vergadering van 15 juni 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven