Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30034).

(Zie vergadering van 29 juni 2005.)

De artikelen 1.1.1 t/m 1.1.3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 34, II).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 34 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het opschrift van paragraaf 1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 1.2.1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit/Vendrik (stuk nr. 35, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 35 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Vendrik/De Wit (stuk nr. 25, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 25 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1.2.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1.2.3 t/m 1.5.3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit/Vendrik (stuk nr. 36, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 36 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1.6.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2.1.1 t/m 2.2.3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 28, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 28 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 22 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 2.2.4 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2.2.5 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Huizinga-Heringa (stuk nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 3.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3.2 t/m 4.1.5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 4.1.6 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4.2.1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Vendrik c.s. (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 4.2.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4.2.3 t/m 4.2.5 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. tot het invoegen van een nieuw artikel 4.2.6 (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 38) tot het invoegen van een nieuw artikel 4.2.6.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 4.3.1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-De Wit c.s. (stuk nr. 37, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 37 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 4.3.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 4.3.3 t/m 5.5, het opschrift van hoofdstuk 6 en artikel 6.1.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 23, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 23 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Huizinga-Heringa (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 6.1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 6.1.3 t/m 7.2.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 31, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 31 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 7.2.2 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.2.3 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 32 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 7.2.4 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 7.2.5 en 8.1.1 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bussemaker c.s. (stuk nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66 en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 8.1.2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 8.1.3 t/m 15.6 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Bussemaker (PvdA):

Voorzitter. De WAO was bij de totstandkoming midden jaren zestig een sociaal monument, een breed gedragen verzekering waarvoor minister Veldkamp veel lof kreeg. Zijn wet ging, in zijn woorden, over herstel van geschonden mensenlevens. Er waren enkele jaren geleden goede redenen om de hoge WAO-instroom aan te pakken. De Pemba- en Poortwachtermaatregelen blijken effect te sorteren. Sinds 2000 is de instroom in de WAO met meer dan 40% gedaald. Hulde voor de voormalige staatssecretarissen Linschoten en Hoogervorst. Maar wat doet dit kabinet met de resultaten? Het beleid wordt afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt, volgens het kabinet, een activerend en toekomstbestendig stelsel dat arbeidsgeschiktheid boven arbeidsongeschiktheid stelt. Dat zijn mooie woorden, maar naar het idee van de PvdA-fractie worden ze niet waargemaakt. De WIA is een hybride, bureaucratische en buitengewoon complexe wet geworden. De wet werkt onrechtvaardig uit voor lagere inkomens en biedt onvoldoende perspectief op participatie en werk voor arbeidsgehandicapten. De amendementen die daarin verbetering moesten aanbrengen, zijn helaas niet aangenomen. Deze wet herstelt geen geschonden mensenlevens, maar creëert menselijke schade. En dat terwijl aanpassingen binnen het huidige stelsel veel betere resultaten geven. De PvdA-fractie is voor verbetering van de huidige WAO, maar de WIA is geen oplossing, maar een nieuw probleem. De PvdA-fractie zal daarom unaniem tegen deze wet stemmen en ook tegen de invoeringswet.

Mevrouw Huizinga-Heringa (ChristenUnie):

Voorzitter. De WIA bevat positieve elementen; met name de IVA is een verbetering ten opzichte van de huidige praktijk. Daarnaast heeft de minister in het wetgevingsoverleg nog een aantal verbeteringen ten opzichte van het voorstel toegezegd.

Toch zal mijn fractie niet voor de wet stemmen. Naast een aantal andere punten is de vormgeving van de WGA, en vooral de positie van oudere gedeeltelijk arbeidsgeschikte in de WGA, voor mijn fractie een steen des aanstoots. De vormgeving van de WGA houdt geen rekening met de realiteit van de arbeidsmarkt en de enorme moeite die oudere arbeidsongeschikten, gedeeltelijk arbeidsgeschikten daar kunnen ondervinden. Mijn fractie wil deze WGA daarom niet voor haar rekening nemen. Wij stemmen unaniem tegen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de SGP en de LPF voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven