Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (30105 VIII).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Het amendement-Hamer (stuk nr. 5) is ingetrokken.

Het woord is aan de heer Rouvoet.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. Gehoord het advies van de minister van Financiën en in het besef dat het doel na het debat bereikt zal zijn, trek ik het amendement-Rouvoet/Slob op stuk nr. 7 over de afschaffing van het lesgeld in.

Hetzelfde geldt voor het hierbij horende amendement dat wordt genoemd bij agendapunt 23, namelijk het amendement-Rouvoet/Slob op stuk nr. 5 (30105 D).

De voorzitter:

De amendementen-Rouvoet/Slob (30105-VIII, nr. 7, en 30105-D, nr. 5) zijn ingetrokken.

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, artikel 01, de artikelen 03 t/m 09 en de artikelen 10 t/m 12 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Crone c.s. (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 13 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 14 t/m 20, de begrotingsstaat en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven