Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de publieke omroepen, te weten:

- de motie-Halsema c.s. over intrekking van het voorstel om de NPS op te heffen (29800 VIII, nr. 240);

- de motie-Kraneveldt over een programmastichting of werkmaatschappij op basis van een redactiestatuut (29800 VIII, nr. 241).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Halsema, die daarom heeft gevraagd.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. GroenLinks heeft vanavond samen met de PvdA, de SP en de LPF een motie ingediend om opheffing van de NPS ongedaan te maken. Wij sluiten niet uit dat ten minste één partij die motie graag verworpen zou zien. Wij zouden haar dat plezier niet gunnen. Wij hebben er namelijk begrip voor dat coalitiepartijen plus staatssecretaris nog wat tijd nodig hebben om het hals over kop genomen besluit op zich in te laten werken, voordat men van gedachten verandert. Wij wensen hun een kalme en bedachtzame zomer toe. Ik houd mijn motie aan tot daarna.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Halsema stel ik voor, haar motie (29800-VIII, nr. 240) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Kraneveldt, die daarom heeft gevraagd.

Mevrouw Kraneveldt (LPF):

Voorzitter. Om precies dezelfde redenen als mevrouw Halsema aangaf, mogen de coalitie en de staatssecretaris samen gaan nadenken over mijn motie. Ik wil ook die motie graag aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Kraneveldt stel ik voor, haar motie (29800-VIII, nr. 241) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven