Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over medezeggenschap bij Defensie, te weten:

- de motie-Eijsink c.s. over uitvoering van de aangenomen motie-Eijsink c.s. op stuk nr. 29800-X, nr. 66 (29800 X, nr. 110).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Bakker (D66):

Voorzitter. Enkele maanden geleden heeft minister Kamp in de richting van de medezeggenschapsorganen van Defensie op een nogal rondborstige manier – zoals wij hem kennen – aangegeven dat zij geen contact mochten zoeken met de Tweede Kamer. In dat licht heeft mijn fractie toen voor een eerdere motie van mevrouw Eijsink gestemd. In het debat eerder deze week is minister Kamp op die wel heel botte benadering teruggekomen. Geen burger van Nederland kan het recht worden ontzegd om contact te hebben met de Tweede Kamer. Ook medezeggenschapsorganen kan dit niet worden ontzegd. Mijn fractie vindt het wel redelijk dat de minister wil dat dit, bijvoorbeeld tijdens een reorganisatieproces, op een ordentelijke manier gebeurt, maar nu hij dergelijke contacten in een ordentelijke context niet in de weg wil staan, heeft mijn fractie geen reden meer om de motie-Eijsink van vandaag te steunen.

In stemming komt de motie-Eijsink c.s. (29800-X, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven