Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30034) en het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118), te weten:

- de motie-Verburg c.s. over het opnemen in de WGA van een vrijstellingsregeling voor sollicitatieplicht (30034,30118, nr. 45);

- de motie-De Wit c.s. over informatie over reïntegratie-effecten bij publieke dan wel private uitvoering van reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten uit de WGA-populatie (30034,30118, nr. 46);

- de motie-Huizinga-Heringa c.s. over een oplossing van het probleem van de zogenoemde "brandende huizen" (30034,30118, nr. 47);

- de motie-Bibi de Vries c.s. over zorgvuldige monitoring van de totstandkoming van het hybride stelsel binnen de WGA-regeling (30034,30118, nr. 48);

- de motie-Varela over een structurele korting van werkgeverslasten van arbeidsgehandicapten (30034,30118, nr. 49);

- de motie-Dittrich c.s. over voorkoming van dubbele premieheffing voor eigenrisicodragers WGA (30034,30118, nr. 50);

- de motie-Dittrich c.s. over naleving van de loondoorbetalingsafspraak (30034,30118, nr. 51);

- de motie-Vendrik c.s. over regels met betrekking tot de keuring van mensen met CVS/ME (30034,30118, nr. 52).

(Zie vergadering van 29 juni 2005.)

De voorzitter:

De motie-Vendrik c.s. (30034, 30118, nr. 52) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aangenomen motie28333, nr. 56, nog niet heeft geleid tot een keuringspraktijk voor mensen met CVS/ME die in overeenstemming is met de bestaande regels;

van mening dat de regels met betrekking tot de keuringen goed en zorgvuldig moeten worden uitgevoerd;

verzoekt de regering, het UWV te vragen om zorg te dragen voor een brief aan alle keuringsartsen van het UWV (en door het UWV ingehuurde artsen) waarin duidelijk wordt dat bij de keuring volledig rekening gehouden moet worden met alle beperkingen van mensen met ME/CVS en alle argumenten die hiermee strijdig zijn als oneigenlijk te bestempelen;

verzoekt de regering tevens, alle herkeurde mensen met ME/CVS die met deze oneigenlijke argumenten zijn geconfronteerd en zelf graag een nieuwe herkeuring bij het UWV wensen daar de mogelijkheid toe te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Vendrik, Bussemaker, De Wit, Varela, Van der Vlies en Huizinga-Heringa.

Zij krijgt nr. 53 (30034, 30118).

Deze gewijzigde motie is al rondgedeeld. Ik stel vast dat wij daarover direct kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Verburg c.s. (30034, 30118, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (30034, 30118, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Huizinga-Heringa c.s. (30034, 30118, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bibi de Vries c.s. (30034, 30118, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Varela (30034, 30118, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (30034, 30118, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (30034, 30118, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vendrik c.s. (30034, 30118, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven