Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 ten behoeve van meer keuzevrijheid voor de scholen bij de inrichting van de onderwijstijd (29733).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Mevrouw Lambrechts verzoekt om eerst over het amendement op stuk nr. 13 en dan over het amendement op stuk nr. 14 te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Artikel 1, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Lambrechts (stuk nr. 13, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de VVD, het CDA en de LPF voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 13 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Hamer (stuk nr. 14, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Lambrechts (stuk nr. 13, I) en het gewijzigde amendement-Hamer (stuk nr. 14, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B en C, artikel I en artikel II, aanhef, worden zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Lambrechts (stuk nr. 13, II) en het gewijzigde amendement-Hamer (stuk nr. 14, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B en artikel II worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hamer c.s. (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SGP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel III, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hamer (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven