Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over wetenschap en religie in het onderwijs, te weten:

- de motie-Bakker c.s. over het wetenschappelijk debat (29800 VIII, nr. 238).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven