Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (29283), te weten :

- de motie-Gerkens over de meldplicht van ambtenaren (29283, nr. 24);

- de motie-Gerkens over het betrekken van de Kamer bij de hoofdlijnen van infrastructurele projecten (29283, nr. 25);

- de motie-Gerkens over de verbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland per openbaar vervoer (29283, nr. 26).

(Zie vergadering van 8 juni 2005.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Gerkens (29283, nr. 24) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Gerkens (29283, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (29283, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven