Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de doorgifte van publieke omroep via de kabel, te weten:

- de motie-Örgü/Van Dam over het niet beschouwen van de nuloptie als concurrentievervalsing (29800 VIII, nr. 239).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven