Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Voorjaarsnota 2005, te weten:

- de motie-Crone c.s. over het inzetten van extra aardgasbaten (30105, nr. 6);

- de motie-De Nerée tot Babberich c.s. over lesgeld voor 16- en 17-jarigen (30105, nr. 7);

- de motie-Blok c.s. over de deblokkering van spaarloonregelingen (30105, nr. 8);

- de motie-Vendrik/Crone over de extra financiering van de MEP uit aardgasbaten (30105, nr. 9);

- de motie-Vendrik c.s. over het herstellen van de koppeling van minimumloon en uitkeringen (30105, nr. 10);

- de motie-Kant/Vendrik over het vormgeven van de Algemene Kinderbijslagwet op een inkomensafhankelijke manier (30105, nr. 11);

- de motie-Kant c.s. over de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen (30105, nr. 12);

- de motie-Kant c.s. over het verhogen van het budget van de verpleeghuiszorg (30105, nr. 13);

- de motie-Van As over het herstellen van het vertrouwen van de burger in de economie (30105, nr. 14);

- de motie-Van As over het versterken van de koopkracht van de middeninkomens (30105, nr. 15);

- de motie-Bakker c.s. over een motivering van de noodzaak van externe rapporten (30105, nr. 16).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Rouvoet (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn stemverklaring betreft de motie-De Nerée tot Babberich c.s. op stuk nr. 7, die betrekking heeft op de afschaffing van het lesgeld. Ik heb daarover tijdens het debat een aantal kritische vragen gesteld, met name in verband met het ontbreken van een dekking, in tegenstelling tot de op hetzelfde punt ingediende amendementen. Mijn fractie was enigszins verrast dat de minister van Financiën zei er goed mee uit de voeten te kunnen. Het doel is uitvoering van het amendement-Rouvoet/Slob op het punt van de afschaffing van het lesgeld en zorg dat het betaald wordt. Het resultaat geldt en om die reden zal mijn fractie voor deze motie stemmen.

De heer Van As (LPF):

Voorzitter. Het is in deze Kamer altijd ongebruikelijk geweest, ongedekte cheques uit te delen. Via de achterkamertjespolitiek hebben de coalitiepartijen gemeend met de motie-De Nerée tot Babberich c.s. een motie in te dienen die eigenlijk een ongedekte cheque bevat. Voor de LPF-fractie weegt de afschaffing van de lesgelden in dit geval zwaarder. Aangezien de minister van Financiën dit keer akkoord is gegaan, wat ons in hoge mate heeft verbaasd, zullen wij voor deze motie stemmen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (30105, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Nerée tot Babberich c.s. (30105, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Blok c.s. (30105, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik/Crone (30105, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vendrik c.s. (30105, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant/Vendrik (30105, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (30105, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kant c.s. (30105, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van As (30105, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van As (30105, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bakker c.s. (30105, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven