Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de HSL-Zuid, te weten :

- de motie-Duyvendak c.s. over de bediening van Amsterdam-Parijs door HSA (22026, nr. 226).

(Zie vergadering van 28 april 2005.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven