Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 21 juni 2005 over de afval en duurzame bedrijfsvoering.

De heer Koopmans (CDA):

Voorzitter. De plannen van het kabinet met betrekking tot de eigen bedrijfsvoering kunnen wat de CDA-fractie betreft wel een beetje ambitieuzer. Daarom dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de Koopmansberaadslaging,

overwegende dat de rijksoverheid jaarlijks grote bedragen investeert en consumeert;

verzoekt de regering om uiterlijk in 2010 bij 100% van de rijksaankopen en rijksinvesteringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Koopmans en De Krom. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 130(29800 XI).

Staatssecretaris Van Geel:

Voorzitter. De motie was in lengte te overzien en dus snel te beoordelen, ook in het licht van het debat dat wij hebben gevoerd. In het algemeen overleg kwam naar voren dat een ruime meerderheid in de Kamer vindt dat er een extra impuls moet komen voor duurzaamheid op het gebied van overheidsaankopen in brede zin. Er moeten scherpere doelstellingen worden geformuleerd op dat terrein zodat duurzaamheid bij de afweging over aankopen wordt betrokken. Die boodschap heb ik goed begrepen.

Ik zie in de motie dat de Kamer ook enigszins is meegegaan in mijn argumentatie dat het niet altijd mogelijk is om duurzaam aan te kopen vanwege het aanbod van duurzame producten, de wijze van aanbesteding en een aantal andere criteria die in de aanbesteding dienen te worden gehanteerd. In de motie wordt verzocht om het als zwaarwegend criterium mee te nemen. Als de Kamer wil dat bewijslast wordt omgedraaid, dus dat het duurzaam is tenzij in de voortgangsrapportages overtuigend is aangeven waarom het niet kan, is de doelstelling te operationaliseren. Dan kunnen wij op verschillende departementen met als inzet die 100% kijken wat mogelijk is. Als ik de motie zo operationeel mag maken, beschouw ik haar als ondersteuning van het beleid dat ik graag zou willen voeren om echt een slag te maken met duurzaamheid. Het is niet voor niets dat de overheid 14% van alle aankopen in Nederland voor haar rekening neemt. Dit beleid zou een grote impuls betekenen voor de marktontwikkeling van duurzame producten en diensten.

De heer Koopmans (CDA):

U formuleert het nu eigenlijk nog sterker en scherper. Het is dan elke keer aan bewindslieden om uitleg te geven als er niet duurzaam wordt aangekocht en dat gaat dan ook met ingang van heden in. Als u de motie zo uitlegt en haar daarmee overneemt, kan zij zelfs worden ingetrokken.

Staatssecretaris Van Geel:

Ik was even bezig om het voorstel operationeel te maken. Een zwaarwegend criterium moet ook weer worden gemeten. Er moet worden aangegeven wanneer het wel zwaarwegend is en wanneer niet. Ik wil graag moties uitvoeren waarover geen misverstand bestaat. Ik kan "zwaarwegend criterium" alleen maar te vertalen door te zeggen dat men moet melden als niet duurzaam is aangekocht. Dat is een operationalisatie van de motie. Met deze duiding lijkt zij mij uitvoerbaar.

De heer Koopmans (CDA):

Neemt u de motie over? Zegt u namens het kabinet dat u dat vanaf morgen gaat doen? Of vindt u dat er toch maar over moet worden gestemd omdat dit mooi is als u het voorstel vrijdag meeneemt naar het kabinet?

De voorzitter:

Of er over wordt gestemd, moet u bepalen als indiener. Dat mag u niet aan de staatssecretaris vragen.

Staatssecretaris Van Geel:

Ik kan niet zeggen dat de motie overbodig is omdat ik het al doe, want dat is niet het geval. Dit is nog niet de lijn.

De heer Koopmans (CDA):

Dan gaan wij er vanavond gewoon over stemmen.

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven