Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het werknemersverkeer met de nieuwe EU-landen uit Midden- en Oost-Europa, te weten:

- de motie-Bruls/Weekers over vrijstelling van de individuele arbeidsmarkttoets voor internationale chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer (29407, nr. 22).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Lazrak, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven