32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 79 MOTIE VAN DE LEDEN GRASHOFF EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een integrale uitvoering van het Ganzen-7-akkoord de basis kan zijn voor een maatschappelijk gedragen oplossing voor het ganzenvraagstuk;

overwegende, dat een stop op de jacht op winterganzen daarvan onverbrekelijk deel uitmaakt;

overwegende, dat de staatssecretaris daarvoor openingen heeft geboden, maar in het licht van de decentralisatie van het natuurbeleid, naar zijn mening, mede afhankelijk is van overeenstemming met de provincies;

overwegende, dat de staatssecretaris aangeeft hierover met de provincies in gesprek te zijn en nog nader onderzoek te laten uitvoeren naar kosten en effectiviteit, waarover hij medio februari aan de Kamer een brief zal toesturen;

overwegende, dat hij daarbij ook een nader deskundigenoordeel mee zal nemen omtrent de mate van diervriendelijkheid van de te kiezen dodingstechnieken;

overwegende, dat de regering de inwerkingtreding van het gewijzigde Besluit beheer en schadebestrijding dieren, waarin een vergassingsmethode door CO2 mogelijk wordt gemaakt, thans heeft opgeschort tot 1 januari 2012;

verzoekt de regering de inwerkingtreding van voornoemd besluit nogmaals uit te stellen tot 1 maart 2012;

verzoekt de regering tevens de voornoemde brief van de staatssecretaris uiterlijk op 15 februari aan de Kamer toe te zenden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Van Tongeren

Naar boven