32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 75 MOTIE VAN HET LID THIEME

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het vergassen van ganzen het dierenwelzijn ernstig aantast;

constaterende, dat de regering onderzoek zal doen naar de effectiviteit en de mate van dierenwelzijnaantasting van vergassing van ganzen;

verzoekt de regering de ontheffingsaanvraag bij de Europese Commissie voor het doden van dieren in het wild met koolzuurgas in te trekken, totdat duidelijk is wat de uitkomsten zijn van het onderzoek naar de welzijnseffecten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme

Naar boven