32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 86 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 81

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de relevante maatschappelijke partijen verenigd in de Ganzen-7 een akkoord hebben gesloten over bescherming van ganzen en de aanpak van de overlast als gevolg van ganzen;

verzoekt de regering in goed overleg met de decentrale overheden en de partijen achter het Ganzen-7-akkoord de concept natuurwet voor waar nodig zo aan te passen dat deze overeen komt met de afspraken zoals gemaakt in het Ganzen-7-akkoord;

verzoekt de regering voorts om in overleg met de Ganzen-7 en andere relevante partijen een richtsnoer op te stellen voor het gebruik van de verschillende dodingmethoden, met het oog op het minimaliseren van dierenleed, binnen de context van onze internationale afspraken over toegestane methoden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Naar boven