32 372 Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van het op de markt brengen en het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JACOBI

Voorgesteld 22 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de relevante maatschappelijke partijen verenigd in de Ganzen-7 een akkoord hebben gesloten over de aanpak van de overlast als gevolg van ganzen;

constaterende, dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid geadviseerd heeft om op korte termijn met de grootst mogelijke doortastendheid en urgentie te zorgen voor uitvoering van het Ganzen-7-advies;

van mening, dat op de lange termijn structurele maatregelen die de aanwezigheid van ganzen rondom Schiphol voorkomen, de voorkeur genieten boven incidentele beheersmaatregelen;

verzoekt de regering in goed overleg met de decentrale overheden en de partijen achter het Ganzen-7-akkoord:

  • met de grootst mogelijke doortastendheid en urgentie te zorgen voor integrale uitvoering van de aanbevelingen uit het Ganzen-7-akkoord;

  • voorts in te zetten op een structureel, evenwichtig en effectief pakket aan veranderingen in de omgeving van Schiphol om de aanwezigheid van ganzen in gebieden die leiden tot risico's, te minimaliseren;

  • tot een effectief pakket te komen voor andere Nederlandse luchthavens,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Jacobi

Naar boven