Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007 (30800 IXB).

(Zie vergadering van 5 oktober 2006.)

De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder stemming aangenomen.

Departementale begrotingsstaat.

In stemming komt het amendement-Slob (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 2 tot en met 10 worden zonder stemming aangenomen.

De departementale begrotingsstaat wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven