Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor bodembescherming en de wijziging van richtlijn 2004/35/EG (COM(2006) 232) (30839).

De voorzitter:

Ik stel voor, met het advies (30839) van de Tijdelijke gemengde commissie subsidiariteitstoets in te stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven