Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te houden (Experimenten Schiphol) (30809), en over:

- de motie-Gerkens over het slepen van vliegtuigen (30809, nr. 23).

(Zie vergadering van 24 oktober 2006.)

De voorzitter:

De amendementen op de stukken nrs. 6 en 8 van het lid Haverkamp zijn tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober jongstleden door de regering overgenomen. De heer De Krom heeft zijn amendement op stuk nr. 25 ingetrokken.

Het opschrift en de aanhef van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Gerkens/Duyvendak (stuk nr. 22, I) tot invoeging van een onderdeel Ao.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 22 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-De Krom (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de Groep Wilders, de VVD, de Groep Eerdmans/Van Schijndel, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel A van artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Krom (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel B van artikel I en het opschrift van artikel 8:23a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-De Krom/Haverkamp (stuk nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De aanhef van artikel 8.23a, zoals die is gewijzigd door de aanneming van het amendement De Krom/Haverkamp (stuk nr. 27), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel a van het eerste lid van artikel 8.23a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de LPF, de Groep Wilders, de Groep Eerdmans/Van Schijndel en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel b van het eerste lid van artikel 8.23a wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het tweede tot en met het vierde lid van artikel 8.23a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Krom (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Het vijfde lid van artikel 8.23a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Krom (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zesde en zevende lid van artikel 8.23a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Haverkamp (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Het achtste lid van artikel 8.23a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Haverkamp (stuk nr. 9), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Haverkamp (stuk nr. 16) tot toevoeging van een negende lid.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Van Oudenallen voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 8:23a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IA en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Gerkens (30809, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven