Agenda opgesteld 30 september 2011

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 oktober

14.00 uur

Woensdag 5 oktober

10.15 uur

Donderdag 6 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

31 452

Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de evaluatie van deze wet en herstel van onvolledige implementatie van richtlijn nr. 2001/20/EG

31 452 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdeel A

*– gewijzigd amendement Van Gerven (16) (invoegen onderdeel B)

– onderdelen C t/m N

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

31 452, nr. 13

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar een centrale regeling

31 452, nr. 14

– de motie-Van Gerven over een ministeriële regeling

31 452, nr. 15 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over uitbreiding van de capaciteit van de inspectie

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reactie op de rol van de Arbeidsinspectie in de context van het arbostelsel in Nederland

25 883, nr. 191

– de motie-Ulenbelt over de ondernemingsraad van de Arbeidsinspectie

25 883, nr. 192

– de motie-Hamer over het aantal arbeidsongevallen

25 883, nr. 193

– de motie-Hamer over overleg met de sociale partners

25 883, nr. 194

– de motie-Hamer over het aantal arbeidsinspecteurs

25 883, nr. 195

– de motie-Van Hijum c.s. over zelfregulering

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 798

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget

32 798 (bijgewerkt t/m amendement 6)

De Voorzitter: dhr. Dijkgraaf wenst het amendement op stuk nummer 6 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

32 798, nr. 10

– de motie-Kooiman/Van Gent over kinderbijslag inkomensafhankelijk maken

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 576

Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

– artikelen I t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Advocatenwet

32 576, nr. 8

– de motie-Van der Steur c.s. over toetredingseisen voor de cassatiebalie

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

32 612

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciële vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad)

– artikelen I t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ADL-assistentie in ADL-clusters vanaf 1 januari 2010

30 597, nr. 207

– de motie-Leijten c.s. over het behouden van assistentie op aanwijzing in de aanspraak

30 597, nr. 208

– de motie-Venrooy-van Ark/Dille over aandacht voor pgb-houders in de vergoedingsregeling

30 597, nr. 209

– de motie-Uitslag/Voortman over het stimuleren van het maatschappelijk middenveld

30 597, nr. 210

– de motie-Dijkstra c.s. over het invoeren van een eigen bijdrage na 2014

30 597, nr. 211 (aangehouden)

– de motie-Wolbert c.s. over een plan van aanpak voor wachtlijsten voor adl-clusterwoningen

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

32 154

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

32 154 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Leijten c.s. (9)

– gewijzigd amendement Agema (13)

N.B. Indien zowel amendement 9 als amendement 13 wordt aangenomen, komt in amendement 13 de aanhef te luiden: In artikel I, onderdeel B, wordt aan het voorgestelde artikel 10, vierde lid, een volzin toegevoegd, luidende:.

– onderdeel B

– onderdelen C t/m EE

– artikel I

– artikelen II t/m IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen

32 154, nr. 14

– de motie-Dille/Agema over de hoogte van de vergoeding voor AWBZ-zorg in het buitenland

32 154, nr. 15

– de motie-Venrooy-van Ark over palliatieve zorg in het buitenland

32 154, nr. 16

– de motie-Venrooy-van Ark/Dille over een maximale termijn van AWBZ-zorg in het buitenland

32 154, nr. 17

– de motie-Wolbert over het wereldwijd garanderen van palliatieve AWBZ-zorg

32 154, nr. 18 (aangehouden)

– de motie-Wolbert over het recht op een pgb voor Nederlandse grensarbeiders

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

32 431

Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst

32 431, nr. 7

– de motie-Kortenoeven/Van der Staaij over de mensenrechten van Molukkers, Papoea's en christenen

32 431, nr. 8

– de motie-Kortenoeven over het opschortingmechanisme

32 431, nr. 9

– de motie-Van Bommel over opschorting van de kaderovereenkomst

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

32 777

Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting in het referentieminimumloon tot een keer de algemene heffingskorting met uitzondering van het referentieminimumloon voor de Algemene Ouderdomswet

32 777 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– amendement Klaver (12,II)

– artikelen I t/m XII

– amendement Klaver (12,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting

32 777, nr. 13

– de motie-Koşer Kaya c.s. over de bijstand in relatie tot het levensonderhoud

32 777, nr. 14

– de motie-Spekman c.s. over de basisbehoeftengrens voor inkomens

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

31 997

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

31 997 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Smits (11,I)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m P

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m F

– amendement Smits (11,II)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m Q

– artikel II

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs

31 997, nr. 12

– de motie-Dijsselbloem/Van der Ham over decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs

Stemming

20. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de toepassing van islamitisch recht door Nederlandse rechters

29 614, nr. 30

– de motie-Van Klaveren over de uitbanning van de sharia uit ons rechtssysteem

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht «Jongeren gedupeerd door VOG-systeem»

33 000-VI, nr. 6

– de motie-Van Toorenburg c.s. over beoordeling vog-aanvraag door COVOG

33 000-VI, nr. 7

– de motie-Kooiman c.s. over advies jeugdhulpverleners bij een verklaring omtrent het gedrag

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische agenda hoger onderwijs

De Voorzitter: mw. Lucas wenst haar motie op stuk nr. 211 te wijzigen en dhr. De Rouwe zijn motie op stuk nr. 224.

De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 288, nr. 211 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas over kwaliteitsbekostiging

31 288, nr. 212

– de motie-Lucas over selectie aan de poort

31 288, nr. 213 (aangehouden)

– de motie-Lucas over de titulatuur

31 288, nr. 214 (aangehouden)

– de motie-Lucas c.s. over voorlichtings- en wervingsmateriaal

31 288, nr. 215

– de motie-Jadnanansing/Jasper van Dijk over een bursalenstelsel

31 288, nr. 216 (ingetrokken)

– de motie-Van der Ham/Jadnanansing over collegegeld bij een tweede studie op de terreinen onderwijs en zorg

31 288, nr. 217

– de motie-Van der Ham c.s. over het maximeren van het collegegeld

31 288, nr. 218

– de motie-Van der Ham c.s. over de langstudeerdersboete voor deeltijdstudenten

31 288, nr. 219

– de motie-Van der Ham c.s. over de student/docent ratio

31 288, nr. 220

– de motie-Van der Ham/De Rouwe over de internationalisering van het hoger onderwijs

31 288, nr. 221

– de motie-Jasper Van Dijk over bestuurlijke fusies tussen universiteiten

31 288, nr. 222 (aangehouden)

– de motie- Jasper Van Dijk/Jadnanansing over de methode van de heren Bouwens en Bruins

31 288, nr. 223

– de motie-Jasper van Dijk over het vrijgeven van het collegegeld voor schakelprogramma's

31 288, nr. 224 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Rouwe/Dijkgraaf over het nemen van verantwoordelijkheid door de instellingen

31 288, nr. 225

– de motie-Beertema over een minimumaantal contacturen

31 288, nr. 226

– de motie-Beertema over handhaven van de binariteit

31 288, nr. 227

– de motie-Beertema over werving van studenten in het buitenland

31 288, nr. 228

– de motie-Beertema over Nederlandse studenten die in het buitenland studeren en buitenlandse studenten die in Nederland studeren

31 288, nr. 229

– de motie-Beertema over studenten uit Saudi-Arabië

31 288, nr. 230

– de motie-Klaver over de effecten van het toelaten van bursalen

31 288, nr. 231

– de motie-Schouten over een sociaal leenstelstel

31 288, nr. 232

– de motie-Schouten over belonen van goede prestaties

Stemmingen

23. Stemmingen in verband met:

32 426

Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

32 426 (bijgewerkt t/m amendement nr. 21)

– artikel I.1, aanhef

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (14)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,I)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (15,II)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg/Van der Steur (21,I)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (16)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg/Van der Steur (21,II)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (13)

– amendement Van Toorenburg/Van der Steur (10)

– gewijzigd amendement Van Toorenburg (20)

– onderdeel A

– onderdelen B en C

– artikel I.1

– artikel I.2, onderdelen A t/m Da

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,I)

– onderdeel E

– onderdelen Ea t/m M

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (9,I)

– onderdeel N

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,I) (invoegen onderdeel Na)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,II)

– onderdeel O

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (11,I) (invoegen onderdeel Oa)

– onderdeel P

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,III)

– onderdeel Q

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,III)

– onderdeel R

– onderdeel S

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,IV)

– onderdeel Sa

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (9,II) (Invoegen onderdeel Sa1)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,V)

– onderdeel Sb

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,II) (invoegen onderdeel Sc)

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,VI)

– onderdeel T

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (11,II) (invoegen onderdeel Ta)

– onderdeel U

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (19,IV)

– onderdeel V

– amendement Van der Steur/Van Toorenburg (17,VII)

– onderdeel W

– onderdelen X t/m LL

– artikel I.2

– artikelen I.3 t/m VI.4

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

24. Stemmingen in verband met:

30 563, nr. 5

Brief van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het beëindigen van het groot project Anders Betalen voor Mobiliteit

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu te besluiten en de status van groot project van het project Anders betalen voor Mobiliteit te beëindigen.

25. Debat over Diginotar en ICT-problemen bij de overheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 8/9)

27. VSO Voorhang Besluit bodemenergiesystemen (29 383, nr. 154 en 173)

28. Algemene Financiële Beschouwingen (incl. begroting ministerie van Financiën (IXA) en Nationale Schuld (IXB)

32 770

29. Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het treffen van diverse maatregelen ter bestrijding van het ten onrechte ontvangen van de uitwonendenbeurs

32 701

30. Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars

32 815

31. Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

32 700

32. Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)

32 870

33. Wijziging van Boek 1 BW tot aanpassing van artikel 97 en reparatie van enkele technische onvolkomenheden die zijn opgetreden bij de totstandkoming van de Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen

32 835

34. Wet verzekering zeeschepen

32 863

35. Verzamelwet Veiligheid en Justitie 201.

32 666

36. Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de uitvoering van het kabinetsstandpunt «Spoor in beweging»

Langetermijnagenda

11, 12 en 13 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken en begroting van de Koning (I + III) (11 + 13 okt)

– Debat over de agenda van de Europese Top (12 okt)

– VAO Financiën in het Primair Onderwijs (AO d.d. 15/9) (na ontvangst van een brief van het kabinet)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/9

– VAO Modernisering GBA (AO d.d. 13/4)

– VAO Reclassering (AO d.d. 8/9)

– VAO Straattoezicht en handhaving openbare ruimte (AO d.d. 8/9)

– VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 14/9)

– VAO Evaluatie missies (AO d.d. 15/9)

– VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9)

– VSO Onderzoek van de nieuwe Voedsel en Warenautoriteit over onveilige speeltoestellen (32 500-XVI, nr. 155)

– VAO Wmo/Thuiszorg (AO d.d. 28/9)

32 810 (Fiscale verzamelwet 2011)

32 271 (Huisvestingswet 2012)

32 586 (Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie))

32 376 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 i.v.m. een met verordening betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg)

32 440 (Nieuwe regels omtrent aanbestedingen)

32 477 (Wijz. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen)

32 600 (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector)

32 640 (Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties)

30 922 (Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

31 996 (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

31 898 (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

32 760 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met verzelfstandiging van dislocaties)

32 045 (Wet hervorming herziening ten voordele) + 32 044 (Wet herziening ten nadele)

32 776 (Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen)

32 846 (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen)

32 641 (Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet)

32 667 (Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten tot implementatie van de herziening van een EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

32 712 (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging van het diepere grondwater)

herfstreces: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober (week 42)

25, 26 en 27 oktober (week 43)

– Plenaire afronding in één termijn: FM-pakket wetsvoorstellen

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

32 414 (Initiatief-Eijsink; Veteranenwet)

32 676 (Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob)

32 718 (Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet)

31 549 (Wijz. Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen) + 32 420 (Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven)

32 694 (Wijz. Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (agenderen na ontvangst van de antwoorden op de feitelijke vragen over het ontwerpbesluit tot wijziging op de Wet op de huurtoeslag)

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Economie en Innovatie) (XIII)

32 575 (Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten in verband met de verbetering van de selectiecriteria voor de aanspraak op een tegemoetkoming)

31 929 (Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek)

32 742 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs)

32 450 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)

32 621 (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

32 412 (Initiatief-Van der Ham/Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen) (voortzetting)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) (het onderdeel Volkshuisvesting en het onderdeel Immigratie en Asiel in separate behandeling)

– Begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinetten Staten-Generaal (IIA + IIB)

– Belastingplan 2012 (plenaire behandeling inclusief stemmingen)

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Infrastructuur en Milieu (XII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V) (23/24 november)

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Begroting Defensie (X)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

Debat over de agenda van de Europese Top

13, 14 en 15 december (week 50)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Stemmingen over begrotingen (amendementen én wetsvoorstellen) (over de ingediende moties wordt doorgaans in de week na de begrotingsbehandeling gestemd)

Aangevraagde (spoed/dertigleden)debatten

– Debat op hoofdlijnen over het drugsbeleid (na ontvangst van een kabinetsstandpunt, na een te houden hoorzitting, debat na het herfstreces) (Van der Ham)

– Debat over het privébezoek van Koningin Beatrix aan Oman (Van Gent)

– Debat over de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking in een instelling (Venrooy-van Ark) (na ontvangst van een brief)

– Debat over het op Nederlands kenteken zetten van autowrakken uit de EU (Van Bemmel)

– Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (na ontvangst van een kabinetsreactie en een nog in te plannen rondetafelgesprek) (Dibi)

– Debat over de openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw (Peters) (op verzoek van de aanvrager na het zomerreces, na een nog te houden hoorzitting)

– Debat over het bericht dat allochtonen vaker een bijstandsuitkering ontvangen (Fritsma)

– Debat over het vervolgen, verbieden of laten ontbinden van pedofielenvereniging Martijn (Arib)

– Debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi)

– Debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands)

– Debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld «Poolse Migranten» (Van Nieuwenhuizen) (na het nog te houden debat over het nog te verschijnen rapport van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie)

– Debat over de jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (Dijsselbloem) (na ontvangst van een brief)

– Debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib)

– Debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (na ommekomst van een brief)

– Debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema) (na ommekomst van een brief)

– Dertigledendebat over de conclusies van het CPB rapport «Nederlands onderwijs in perspectief» (Çelik) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over de vogelvrijverklaring van werknemers die voor minimumloon werken (Spekman)

– Dertigledendebat over de publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau «Minder voor het midden» (Karabulut)

– Dertigledendebat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob)

– Dertigledendebat over het convenant voor 12 000 extra banen in de zorg (Voortman)

– Dertigledendebat over het bericht «Premier Turkije sluit aanvallen op Israël niet langer uit» (De Roon)

– Dertigledendebat over de tegengestelde uitspraken van twee bewindslieden over marktverstorende werking van landbouwsubsidies en de opstelling van Nederland in Landbouwraad (Dikkers)

– Dertigledendebat over de passage in de Bedrijfslevenbrief aangaande de ketenbepaling in de flexwet (Ulenbelt)

– Dertigledendebat over de brief inzake het bestuursakkoord Natuur (Van Veldhoven)

– Dertigledendebat over de uitspraak van de minister van I&M dat ze de stakingen in OV een «schande» vindt (Bashir)

– Dertigledendebat over het zoveelste weggepeste homostel (Van Klaveren)

– Dertigledendebat over het bericht dat veel ouders minder gaan werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang (Hamer) (na ontvangst van een brief)

– Dertigledendebat over opschorting van het Besluit huurprijzen woonruimte/aanpassen WWS omdat een wetswijziging noodzakelijk is (Karabulut)

– Dertigledendebat over de plaatsingsstop bij de sociale werkplaats Haeghe Groep vanwege de rijksbezuinigingen op de WSW (Karabulut) (na ontvangst van een brief)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 512 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers) (WGO nog in te plannen)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 734 (Wijz. Wet bescherming persoonsgegevens; verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen)

30 538 (Initiatief-Heerts/Smilde/Anker; opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Vendrik; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde) (na ontvangst van een nota van wijziging)

32 337 (Wijz. van onder andere de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden i.v.m. de verruiming van de mogelijkheid onvrijwillige geneeskundige behandeling te verrichten) (t.z.t. behandelen met 32 398 (Wet forensische zorg) + 32 399 (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; schriftelijke voorbereiding nog niet afgerond)

32 527 (Wijz. Politiewet 1993 i.v.m. de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee) (na ontvangst van een wetsvoorstel over de nationale politie)

32 459 (Wijz. Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid)

31 766 (Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten) (behandeling na afronding van een schriftelijke procedure in de commissie en na een nog te plannen algemeen overleg)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 10 oktober van 11.15 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Fiscale agenda

Recesperiodes

Herfstreces 2011: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2011

Kerstreces 2011: vrijdag 23 december 2011 t/m maandag 16 januari 2012

Krokusreces 2012: vrijdag 17 februari t/m maandag 27 februari 2012

Meireces 2012: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2012

Zomerreces 2012: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2012

Spreektijden begrotingsbehandeling (inclusief de Algemene Financiële Beschouwingen)

VVD

360

minuten

350

minuten

310

minuten

300

minuten

SP

240

minuten

D66

200

minuten

GroenLinks

200

minuten

ChristenUnie

160

minuten

PvdD

120

minuten

SGP

120

minuten

Naar boven