Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232431 nr. 7

32 431 Goedkeuring van de op 9 november 2009 te Jakarta totstandgekomen Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds (Trb. 2010, 82)

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 29 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er een bijzondere historische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Molukse bevolkingsgroep in Indonesië;

voorts constaterende, dat er een bijzondere historische band en betrokkenheid bestaat tussen Nederland en de Papoeabevolking in Indonesië;

overwegende, dat aandacht voor de positie van de Molukkers en Papoea's in Indonesië ontbreekt in de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en de Republiek Indonesië anderzijds;

voorts overwegende, dat de mensenrechten van de Molukkers en Papoea's in Indonesië veelvuldig en systematisch geschonden worden;

voorts overwegende, dat de rechtspositie en de bescherming van christenen in Indonesië formeel weliswaar zijn geregeld maar in de praktijk sterk te wensen overlaten;

verzoekt de regering de mensenrechtenpositie van de Molukkers, de Papoea's en de christenen in Indonesië systematisch in bilaterale contacten met Indonesië en in de relevante internationale fora aan de orde te stellen, met als inzet het stoppen van de schending van de mensenrechten van de Molukkers, de Papoea's en de christenen, en de Tweede Kamer jaarlijks daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven

Van der Staaij