Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201232154 nr. 17

32 154 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet toelating zorginstellingen in verband met het regelen van de voorwaarden voor aanspraken op langdurige zorg buiten Nederland en de financiering van deze aanspraken (Wet AWBZ-zorg buitenland)

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID WOLBERT

Voorgesteld 28 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het voor mensen van wie het levenseinde nadert, belangrijk is dat zij de mogelijkheid hebben te sterven in een veilige en vertrouwde omgeving, in de aanwezigheid van naasten;

overwegende, dat keuzevrijheid daarbij van essentieel belang is;

constaterende, dat deze vertrouwde omgeving niet per definitie voor alle Nederlanders binnen de EU of de EER en Zwitserland valt;

verzoekt de regering voor mensen bij wie medisch is vastgesteld dat zij terminaal patiënt zijn, de mogelijkheid voor palliatieve AWBZ-zorg, zowel intra- als extramuraal, wereldwijd te blijven garanderen en daarvoor de regeling te gebruiken zoals die ook in Nederland geldt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert