Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201230563 nr. 5

30 563 Groot project «Anders betalen voor mobiliteit»

Nr. 5 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 september 2011

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft in haar procedurevergadering d.d. 29 juni 2011 besloten het project Anders Betalen voor Mobiliteit te beëindigen als groot project in de zin van de Regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer.

De commissie voor Infrastructuur en Milieu verzoekt u daartoe:

  • Om de Kamer voor te stellen de status van groot project van het project Anders Betalen voor Mobiliteit te beëindigen (op grond van artikel 18 van de Regeling Grote Projecten);

  • Dit besluit van de Kamer onverwijld aan de minister voor Infrastructuur en Milieu mee te delen (op grond van artikel 20 van de Regeling Grote Projecten).

De adviesaanvraag van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en het positieve advies van de commissie voor de Rijksuitgaven zijn als bijlagen bij deze brief opgenomen.

Hierbij breng ik u het verzoek van de commissie over.

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,

Snijder-Hazelhoff

Bijlage 1

Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Den Haag, 15 september 2011

Op 29 juni 2011 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu per brief aan de commissie voor de Rijksuitgaven advies gevraagd over het voornemen om de Tweede Kamer voor te stellen het project Anders Betalen voor Mobiliteit te beëindigen als groot project in de zin van de Regeling Grote Projecten van de Tweede Kamer (TK 30 351, nr. 3).

In antwoord op uw verzoek laat ik u weten dat de commissie voor de Rijksuitgaven positief adviseert.

Op verzoek van uw commissie heeft de minister van Infrastructuur en Milieu op 7 maart 2011 een eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit naar de Kamer gestuurd. Deze eindevaluatie is door uw commissie tijdens een algemeen overleg op 23 juni 2011 (Kamerstuk 32 500-A-101) ook besproken met de minister. De commissie heeft in dat overleg van de minister de toezegging gekregen dat de opgedane kennis en ervaringen inzake Anders Betalen voor Mobiliteit binnen het ministerie wordt geborgd.

De commissie voor de Rijksuitgaven constateert dat aan de zorgvuldigheidsvereisten, zoals opgenomen in de artikelen 15 tot en met 18 van de procedureregeling grote projecten, is voldaan om een groot project te beëindigen en adviseert uw commissie derhalve positief bij uw voornemen om het voorstel tot beëindiging aan de Tweede Kamer voor te leggen.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Van Gerven

De griffier van de commissie voor de Rijksuitgaven,

Groen

Bijlage 2

Aan de voorzitter van de Commissie voor de Rijksuitgaven

Den Haag, 29 juni 2011

In haar procedurevergadering van 29 juni 2011 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu besloten de commissie voor de Rijksuitgaven advies te vragen over haar voornemen om aan de Kamer voor te stellen de status van groot project van het project Anders Betalen voor Mobiliteit te beëindigen.

Op 25 oktober 2010 heeft de minister-president een brief aan de Kamer gezonden houdende een overzicht van wetsvoorstellen bij de Raad van State, Tweede Kamer of Eerste Kamer die zouden worden ingetrokken (Kamerstuk 32 417, nr. 47). Eén van de wetsvoorstellen die door de regering is ingetrokken, betreft het wetsvoorstel 32 216 Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs).

Naar aanleiding daarvan heeft de toenmalige vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat tijdens haar procedurevergadering van 27 oktober 2010 besloten de procedure, leidend tot het voorstel aan de Kamer tot beëindiging van het project Anders Betalen voor Mobiliteit als groot project, in gang te zetten. In dat kader heeft de commissie de minister van Infrastructuur en Milieu per brief van 28 oktober 2011 verzocht een eindevaluatie op te stellen, zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote Projecten (Kamerstuk 30 351, nr. 3).

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft deze eindevaluatie Anders Betalen voor Mobiliteit op 7 maart 2011 aan de Kamer gezonden. Na de beantwoording van feitelijke vragen op 23 mei 2011, is de eindevaluatie besproken met de minister van Infrastructuur en Milieu tijdens het algemeen overleg Filebestrijding van 23 juni 2011. Tijdens dat algemeen overleg heeft de commissie aan de beëindiging van de grootprojectstatus de voorwaarde verbonden dat de opgedane kennis en ervaringen inzake Anders Betalen voor Mobiliteit binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden geborgd. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft met die voorwaarde ingestemd.

De commissie verzoekt u om haar ten behoeve van het voorstel aan de Kamer tot beëindiging van de Groot Projectstatus, ingevolge artikel 18 van de Regeling Grote Projecten, te adviseren over haar voornemen om aan de Kamer voor te stellen de status van groot project van het project Anders Betalen voor Mobiliteit te beëindigen.

Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,

Sneep