31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 215 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering voornemens is om tot invoering van een bursalenstelsel over te gaan, waarbij promovendi niet langer een arbeidsrelatie hebben met salaris van de universiteit maar waarbij zij een vorm van studiefinanciering zullen gaan ontvangen;

merkt op dat promovendi hiermee dus meer als studenten worden aangemerkt dan als werknemers terwijl zij wel werkzaamheden verrichten voor universiteiten maar hier niet de bijbehorende beloning meer voor ontvangen;

stelt vast dat er vanuit belangenorganisaties en vakbonden grote zorgen en bezwaren zijn geuit, waaraan tot op heden geen gehoor lijkt te worden gegeven;

van mening dat een bursalenstelsel de financiële, sociale en arbeidsrechtelijke positie van promovendi schaadt en daarmee ook de aantrekkelijkheid van het promoveren aan universiteiten;

verzoekt de regering af te zien van haar voorstel om een bursalenstelsel in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jadnanansing

Jasper van Dijk

Naar boven