25 883 Arbeidsomstandigheden

Nr. 195 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 27 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de primaire verantwoordelijkheid voor het realiseren en naleven van cao-afspraken en goede arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers zelf;

overwegende, dat toezicht en handhaving door de overheid als sluitstuk van de inrichting van het stelsel moet worden beschouwd;

overwegende, dat meer risicogericht overheidstoezicht hand in hand gaat met toenemende zelfregulering;

verzoekt de regering in overleg te treden met sociale partners over het vergroten van de mogelijkheden tot zelfregulering in combinatie met een meer risicogericht en selectief toezicht door de Arbeidsinspectie, alsmede over de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen publieke en private handhavinginstellingen, en de Kamer hierover voor 1 januari 2012 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Azmani

Van den Besselaar

Naar boven