31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Nr. 224 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIJKGRAAF

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 26 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Rijk verantwoordelijk is voor het «wat» en het aan de onderwijsinstellingen is op welke manier zij invulling aan deze randvoorwaarden geven, waardoor deze instellingen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid hebben;

overwegende, dat indien het gestelde vertrouwen in de instellingen geschonden wordt, het mogelijk moet zijn voor het Rijk om indien nodig maatregelen te nemen;

tevens overwegende, dat het versterken van het toezicht niet altijd wordt bereikt door vanuit de overheid instellingen meer verantwoording te laten afleggen, maar wel door het nemen van meer (publieke) verantwoordelijkheid door de instellingen zelf;

verzoekt de regering in de gesprekken met de onderwijsinstellingen uit te gaan van vertrouwen en verantwoordelijkheid en niet van wantrouwen en wetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Dijkgraaf

Naar boven